Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies. Zamknij

FATCA

IGA i FATCA

Pytania i odpowiedzi

 

1. Co to jest FATCA?

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) jest amerykańską ustawą uchwaloną przez Kongres w dniu 28 marca 2010 r. Zapisy ustawy mają na celu zapobieżenie sytuacji, w której amerykańscy podatnicy wykorzystują zagraniczne instytucje finansowe do ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

2. Czym jest Rachunek Finansowy w rozumieniu Ustawy FATCA?

"Rachunek finansowy" - obejmuje:

 • rachunek depozytowy,
 • rachunek powierniczy,
 • umowa ubezpieczenia (inna niż umowa renty) zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczenia na wypadek zajścia określonego zdarzenia losowego,
 • umowa renty, zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczeń pieniężnych w danym okresie czasu,
 • instrument zaangażowania kapitałowego lub instrument dłużny wyemitowany przez instytucję kapitałową, jeżeli taki instrument nie będzie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz zostanie wyemitowany w celu obejścia FATCA (nawet więc jeśli wartość instrumentu jest powiązana z aktywami stanowiącymi źródło płatności podlegającymi FATCA, ale brak jest działania nakierowanego na obejście regulacji FATCA wówczas nie będziemy mieli do czynienia z rachunkiem finansowym),
 • prowadzenie obrotu papierami wartościowymi.

3. Czym jest Rachunek Depozytowy w rozumieniu Ustawy FATCA?

"Rachunek depozytowy" - obejmuje:

 • jakikolwiek rachunek prowadzony w celach komercyjnych;
 • rachunek rozliczeniowy;
 • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy;
 • rachunek terminowy;
 • rachunek oszczędnościowy;
 • rachunek, którego potwierdzeniem jest certyfikat depozytowy, certyfikat oszczędnościowy, certyfikat inwestycyjny, certyfikat zadłużeniowy lub
 • inny podobny instrument prowadzony przez instytucję finansową w związku z wykonywaną działalnością bankową lub podobną.

4. Kim jest Rezydent?

W odniesieniu do osób indywidualnych za osoby amerykańskie uważa się obywateli Stanów Zjednoczonych lub osoby będące rezydentami Stanów Zjednoczonych. Rezydentem Stanów Zjednoczonych może być osoba, która:

5. Dlaczego FATCA obejmuje zakresem oddziaływania także Polskę?

W dniu 7 października 2014r. Polska podpisała z USA umowę (dalej IGA) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
Umowa weszła w życie 1 lipca 2015r. Zapisy umowy IGA nie miały jednak bezpośredniego zastosowania w stosunku do instytucji finansowych bez uchwalenia przez polski Sejm stosownego aktu prawnego.
Obowiązek identyfikacji i przekazywania do USA za pośrednictwem Ministerstwa Finansów informacji w zakresie rachunków finansowych posiadanych w polskich instytucjach finansowych przez rezydentów USA dla celów FATCA został ostatecznie nałożony na te instytucje ustawą z dnia 27 października 2015r. (dalej Ustawa). Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015r.

6. W jaki sposób obowiązki nałożone Ustawą wpływają na mnie jako Klienta Banku?

Identyfikowanie przez Bank Klientów, rezydentów USA dla celów FATCA oznacza dla Klienta obowiązek przedłożenia w Banku oświadczenia dotyczącego jego statusu jako tzw. szczególnej osoby amerykańskiej, polskiej instytucji finansowej, instytucji finansowej jurysdykcji partnerskiej, uczestniczącej, współpracującej lub wyłączonej instytucji finansowej, zwolnionego uprawnionego odbiorcy, aktywnego lub pasywnego podmiotu niefinansowego.

7. Jakie dane zawiera oświadczenie dla celów FATCA?

W oświadczeniu określa się:

8. Dlaczego Bank zbiera oświadczenia o obywatelstwie amerykańskim skoro jestem Polakiem?

Przyjmowanie oświadczeń od wszystkich Klientów Getin Noble Bank S.A. pozwala na prawidłowe wypełnienie przez Bank obowiązku nałożonego na instytucje finansowe ustawą z dnia 27 października 2015r. dotyczącego identyfikacji i raportowania określonych rachunków finansowych.

9. Czy moje dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych?

Bank zobowiązany jest do przekazywania następujących danych dotyczących amerykańskich rezydentów dla celów FATCA podlegających raportowaniu zgodnie z IGA.

10. Czy limit 50.000 USD dotyczy salda na jednym rachunku czy wszystkich moich oszczędności?

Dla celu ustalenia kwoty powodującej obowiązek przekazywania danych do Ministerstwa Finansów Bank dokonuje sumowania sald wszystkich rachunków finansowych Klienta posiadanych w Banku

11. Czy zbieranie / przekazywanie takich danych jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Tak. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2015r. o wykonywaniu umowy miedzy Rządem RP a USA do raportowania nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną.

12. Co się stanie, jeśli moje oświadczenie będzie niezgodne z prawdą? Czy grozi mi jakaś kara?

Za złożenie oświadczenia niezgodnie z prawdą grozi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań.

13. Co się stanie, jeśli nie przekażę oświadczenia dotyczącego FATCA?

W przypadku osób, które otworzyły rachunek / rachunki w okresie od 1.07.2014 roku do 30.11.2015 roku a saldo na ich rachunku / rachunkach ustalone na 01.12.2015 roku przekroczyło 50.000 USD i nie przedłożą w Banku oświadczenia do 30.11.2016 roku, Bank dokona czasowej blokady rachunku / rachunków (co oznacza uniemożliwienie dysponowania i korzystania z wartości majątkowych na nim/nich zgromadzonych) do momentu otrzymania oświadczenia.
W przypadku osób, które odmówią złożenia oświadczenia w trakcie procesu otwierania rachunku po 1.12.2015roku, Bank może odmówić otwarcia rachunku.

Zgodnie z zapisami IGA w przypadku Klientów indywidualnych Bank zobowiązany jest do przekazania powyższych danych tylko w sytuacji przekroczenia sumy sald rachunków rezydentów USA dla celów FATCA ponad równowartość 50.000 USD. W przypadku Klientów instytucjonalnych powyższe dane przekazywane są niezależnie od sumy sald rachunków podlegających raportowaniu.

 1. uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres wdanym roku (tzw. Zielona Karta) albo
 2. dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych, albo
 3. przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz).
  1. W przypadku Klientów indywidualnych: Kraj urodzenia
   Obywatelstwo
   Amerykańską rezydencję dla celów podatkowych
   Numer identyfikacji podatkowej w USA
  2. W przypadku Klientów instytucjonalnych:
   Status jako szczególnej osoby amerykańskiej, polskiej instytucji finansowej, instytucji finansowej jurysdykcji partnerskiej, uczestniczącej, współpracującej lub wyłączonej instytucji finansowej, zwolnionego uprawnionego odbiorcy, aktywnego lub pasywnego podmiotu niefinansowego
   Numer identyfikacji podatkowej w USA
  • imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa podmiotu
  • adres
  • amerykański NIP
  • numer rachunku finansowego
  • sumę sald rachunków Klienta
  • wartość brutto skapitalizowanych odsetek