Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies. Zamknij

Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych

W trosce o zachowanie najwyższej jakości usług i odpowiedniego poziomu ochrony Klienta Getin Noble Bank SA prowadzi działalność w zakresie instrumentów finansowych zgodnie z wymogami MiFID.

Co to jest MiFID?

Skrót MiFID pochodzi od angielskiej nazwy Markets in Financial Instruments Directive, tj. Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych(„Dyrektywa MiFID”). Dyrektywa MiFID ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych na terytorium Unii Europejskiej, a także na terytorium Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Zasadniczym celem regulacji MiFID jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony oraz zwiększenie przejrzystości funkcjonowania instytucji finansowych.

W Polsce dystrybucja Instrumentów finansowych i Produktów finansowych przez banki uregulowana jest przede wszystkim Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy (tj. rozporządzeniami ministra właściwego do spraw instytucji finansowych).

Jaki jest cel MiFID?

Głównym celem MiFID jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, zatem podmioty oferujące Instrumenty finansowe i Produkty finansowe zobowiązane są w szczególności do:

·       działania uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta,

·       oceny, czy usługa inwestycyjna, Instrumenty finansowe, Produkty finansowe są adekwatne do wiedzy i doświadczenia Klientów,

·       dostarczania Klientom informacji na temat Banku i świadczonych usług,

Wszystkie banki w Polsce były zobowiązane dostosować swoją działalność do przepisów implementujących dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego do 3 stycznia 2018 r. Wypełniając te obowiązki Getin Noble Bank S.A. zawiera z Klientami umowy o świadczenie usług w zakresie instrumentów finansowych i produktów finansowych po uprzednim dokonaniu oceny adekwatności Instrumentów finansowych i Produktów finansowych oraz usług inwestycyjnych z punktu widzenia wiedzy i doświadczenia Klienta.

Jakie Instrumenty finansowe i Produkty finansowe dostępne w Banku objęte są regulacjami MiFID?


Bank objął regulacją MiFID następujące grupy Instrumentów finansowych i  Produktów finansowych oraz Usługi Inwestycyjne:

1.      Instrumenty finansowe:

a.      Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

b.      Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych

c.      Dłużne papiery wartościowe

2.      Produkty finansowe:

a.      Lokaty Strukturyzowane

b.      Produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym

3.      Usługi Inwestycyjne:

a.      Przyjmowanie i przekazywanie zleceń

b.      Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych

Zbiór najważniejszych informacji o prawach Klientów i obowiązkach Banku w związku ze stosowaniem przez Bank wymogów Dyrektywy MiFID (m. in. zasady klasyfikacji Klientów, oceny adekwatności Instrumentów finansowych i Produktów finansowych oraz usług inwestycyjnych względem wiedzy i doświadczenia Klientów, jak również informacje podstawowe o Banku i sposobach komunikacji z Bankiem, polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta) znajdują się w „Materiale Informacyjnym MiFID"

Jaka jest polityka klasyfikacji Klientów Getin Noble Bank S.A.?

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony wynikających z regulacji MiFID, Bank dzieli Klientów, na rzecz których świadczona jest lub ma być przynajmniej jedna z poniższych usług:

1.      przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych,

2.      wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,

3.      nabywanie lub zbywanie na własny rachunek Instrumentów finansowych,

4.      oferowanie Instrumentów finansowych,

5.      oraz, z którymi może być zawierana umowa Lokaty Strukturyzowanej;

na trzy kategorie:

1.      Klientów detalicznych,

2.      Klientów profesjonalnych,

3.      Uprawnionych kontrahentów.

U podstaw takiej kategoryzacji Klientów leży uznanie, iż różnym kategoriom Klientów należy zapewnić inny poziom ochrony oraz przekazać odpowiednie informacje na temat Instrumentów finansowych i Produktów finansowych oraz usług inwestycyjnych świadczonych przez Bank.

Najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientom detalicznym, zaś najniższy Uprawnionym kontrahentom. Zgodnie z regulacjami MiFID, Klienci Banku podlegają ochronie polegającej na:

§  przekazywaniu Klientom przez Bank ściśle określonych informacji,

§  badaniu, czy dane Instrumenty finansowe i Produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są adekwatne dla Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę w zakresie inwestowania i doświadczenie inwestycyjne,

§  stosowaniu w stosunku do Klientów określonych polityk, których treść jest pochodną dokonanej klasyfikacji Klienta,

§  wykonywaniu innych obowiązków przewidzianych treścią powyższych przepisów.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w „Polityce klasyfikacji Klientów w Getin Noble Banku S.A.”

Jaka jest polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta?

Bank wdrożył „Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta” („Polityka”), która ma zastosowanie m.in. do usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Klientów w zakresie jednostek/ tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz wykonywania zleceń na rzecz Klientów polegających na zawieraniu przez Bank na rachunek własny transakcji z Klientem.

Usługa przyjmowania i przekazywania dotyczy zleceń nabycia/ zamiany/ konwersji/ odkupienia jednostek/ tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Ze względu na charakter zleceń, o których mowa powyżej, każde zlecenie może być zrealizowane wyłącznie w jednym miejscu wykonania zlecenia, tj. przez fundusz inwestycyjny. W konsekwencji przekazując zlecenie do wykonania do takiego podmiotu Bank nie bada czynników, o których mowa w art. 27 ust. 1 Dyrektywy MiFID.

Zlecenia, o których mowa powyżej, są przekazywane, odpowiednio, do danego funduszu inwestycyjnego lub do podmiotu, któremu taki fundusz lub podmiot zarządzający funduszem, zlecił wykonywanie czynności w zakresie przyjmowania zleceń.

Zlecenia są przekazywane do wykonania niezwłocznie, z uwzględnieniem instrukcji Klienta, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia i zgodnie z terminem określonym w umowie z Klientem oraz w prospekcie (lub innym dokumencie informacyjnym) danego funduszu inwestycyjnego.

Zasady wykonania zlecenia nabycia/zamiany/konwersji/odkupienia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszu określa dany fundusz inwestycyjny.

Bank nie uczestniczy w procesie wykonywania zlecenia.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie zlecenia zgodnie z powyższymi postanowieniami, w tym w określonym powyżej terminie, w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiających przekazanie zlecenia do miejsca realizacji zleceń, z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności, o czym Bank informuje niezwłocznie Klienta.

Jaka jest polityka zarządzania konfliktami interesów Getin Noble Bank S.A.?

Bank wdrożył „Politykę zarządzania konfliktami interesów w Getin Noble Bank SA”, której celem jest uregulowanie podstawowych zasad przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów, identyfikację przypadków, które stanowią lub mogą stanowić konflikt interesów oraz postępowanie Banku w przypadku jego powstania i zarządzanie takimi konfliktami, w sposób, który nie spowoduje naruszenia interesu Klienta. Przez Konflikt interesów należy rozumieć w szczególności znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Banku, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku.

Podstawowe informacje o przyjmowaniu i przekazywaniu świadczeń przez Getin Noble Bank S.A. w związku z świadczeniem usług inwestycyjnych

Bank nie przyjmuje lub nie przekazuje, w związku ze świadczeniem Usług Inwestycyjnych, świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, z wyłączeniem:

1.      świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, np. płatność uiszczana przez Klienta będąca wynagrodzeniem za Usługę Inwestycyjną świadczoną na jego rzecz,

2.      świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, niezbędnych dla świadczenia danej Usługi Inwestycyjnej na rzecz Klienta, w szczególności:

a.      kosztów z tytułu przechowywania instrumentów finansowych Klienta i środków pieniężnych powierzonych przez Klienta,

b.      opłat pobieranych przez podmiot organizujący system obrotu instrumentami finansowymi oraz opłat za rozliczenie i rozrachunek,

c.      opłat na rzecz organu nadzoru z tytułu nadzoru,

d.      podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa,

e.      opłat związanych z wymianą walutową.

3.      świadczeń pieniężnych i niepieniężnych innych niż wskazane w punkcie 1) i 2), pod warunkiem że:

a.      są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości Usługi Inwestycyjnej świadczonej przez Bank na rzecz Klienta,

b.      ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez Bank w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta,

c.      informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana, o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed zawarciem umowy o świadczenie danej Usługi Inwestycyjnej.

Getin Noble Bank S.A. informuje, iż może otrzymywać wynagrodzenie od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub innych podmiotów w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń dot. jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub innych tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Przed zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie instrumentów finansowych i produktów finansowych przyjmowania i przekazywania zleceń, Klient otrzymuje informację o opłatach, prowizjach i innych świadczeniach niepieniężnych pobieranych lub przekazywanych przez Bank w związku ze świadczoną usługą. W przypadku, gdy powyższa informacja zawiera jedynie ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania świadczeń, Bank na żądanie Klienta przekaże szczegółowe informacje o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w „Polityka przyjmowania i przekazywania świadczeń w Getin Noble Bank S.A.”.