Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies. Zamknij

Markets in Financial Instruments Directive

W trosce o zachowanie najwyższej jakości usług i odpowiedniego poziomu ochrony Klienta Getin Noble Bank SA prowadzi działalność w zakresie instrumentów finansowych zgodnie z wymogami MiFID.

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive - Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dyrektywa MiFID ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych na terytorium Unii Europejskiej, a także na terytorium Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

W Polsce dystrybucja instrumentów finansowych przez banki uregulowana jest Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i odpowiednimi aktami wykonawczymi (tj. rozporządzeniami Ministra Finansów) do tej Ustawy.

Podstawowe informacje o przyjmowaniu i przekazywaniu świadczeń przez Getin Noble Bank S.A. w związku z świadczeniem usług inwestycyjnych

 

Getin Noble Bank S.A. informuje, iż może otrzymywać wynagrodzenie od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub innych podmiotów w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń dot. jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub innych tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Przed zawarciem umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń, Klient otrzymuje informację o opłatach, prowizjach i innych świadczeniach niepieniężnych pobieranych lub przekazywanych przez Bank w związku ze świadczoną usługą.  W przypadku, gdy powyższa informacja zawiera jedynie ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania świadczeń, Bank na żądanie Klienta przekaże szczegółowe informacje o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości.

 

Cel MiFID-u

Głównym celem Dyrektywy MiFID jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjonowania instytucji finansowych. Podmioty oferujące instrumenty finansowe zobowiązane są do:

  • oferowania instrumentów i produktów finansowych oraz usług inwestycyjnych odpowiednich do wiedzy i doświadczenia Klientów,
  • dostarczania Klientom jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd informacji o produktach i ryzykach związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Produkty i usługi objęte MiFID

Wymogi MiFID obejmują szerokie spektrum instrumentów finansowych, w tym w szczególności:

  • akcje,
  • obligacje,
  • instrumenty rynku pieniężnego,
  • instrumenty pochodne,
  • jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Wymogi dotyczą również usług inwestycyjnych, w tym usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba papierów wartościowych na zlecenie oraz usługi doradztwa inwestycyjnego i powiernictwa papierów wartościowych.

Podstawowe informacje o przyjmowaniu i przekazywaniu świadczeń przez Getin Noble Bank S.A. w związku z świadczeniem usług inwestycyjnych

Getin Noble Bank S.A. informuje, iż może otrzymywać wynagrodzenie od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub innych podmiotów w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń dot. jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub innych tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Przed zawarciem umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń, Klient otrzymuje informację o opłatach, prowizjach i innych świadczeniach niepieniężnych pobieranych lub przekazywanych przez Bank w związku ze świadczoną usługą.  W przypadku, gdy powyższa informacja zawiera jedynie ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania świadczeń, Bank na żądanie Klienta przekaże szczegółowe informacje o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości.

Język komunikacji Klienta z Bankiem

Językiem komunikacji Klienta z Bankiem jest język polski.

Polityka klasyfikacji Klientów

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony klientów, wynikających ze standardów MiFID Getin Noble Bank SA dokonuje podziału swoich klientów na trzy kategorie:

  • Klientów detalicznych,
  • Klientów profesjonalnych,
  • Uprawnionych kontrahentów.

Ochrona polega na przekazywaniu klientom określonych informacji wymaganych Ustawą, na weryfikacji, czy dany produkt lub usługa są odpowiednie dla klienta, na stosowaniu w odniesieniu do klientów określonych polityk, uzależnionych od rodzaju usługi oraz kategorii klienta, jak również na wykonywaniu innych obowiązków przewidzianych treścią Ustawy. Każda kategoria zapewnia Klientowi inny poziom ochrony, odpowiednie informacje na temat produktów i usług inwestycyjnych świadczonych przez firmę inwestycyjną. Zgodnie z Dyrektywą MIFID, najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientom detalicznym, zaś najniższy Klientom będącym Uprawnionymi kontrahentami. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Polityce klasyfikacji Klientów w Getin Noble Banku SA.


Każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki klasyfikacji Klientów w Getin Noble Banku SA o zmianę kategorii przyznanej przez Bank. Do chwili złożenia przez Klienta wniosku o zmianę kategorii Klienta oraz wyrażenia przez Bank zgody na zmianę kategorii, Bank stosuje w stosunku do Klienta pierwotnie wskazaną kategorię. Polityka realizacji zleceń w Getin Noble Bank SA Zawierając transakcje w zakresie instrumentów finansowych oferowanych przez Obszar Skarbu Getin Noble Banku kieruje się zasadami określonymi w Polityce realizacji zleceń w Getin Noble Banku SA. 

Polityka realizacji zleceń

Zawierając transakcje w zakresie instrumentów finansowych oferowanych przez Obszar Skarbu Getin Noble Banku kieruje się zasadami określonymi w Polityce realizacji zleceń w Getin Noble Banku SA.


Politykę realizacji zleceń stosuje się w celu uzyskania możliwie najlepszego rezultatu w ramach realizacji zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Szczegółowy tryb realizacji poszczególnych rodzajów zleceń odbywa się w oparciu o właściwe, stosowane przez Bank umowy i regulaminy.

Polityka zarządzania konfliktami interesów

Celem „Polityki zarządzania konfliktami interesów w Getin Noble Bank SA” jest wdrożenie przez Getin Noble Bank SA polityki regulującej podstawowe zasady przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów, identyfikację przypadków, które stanowią lub mogą stanowić konflikt interesów oraz postępowanie Banku w przypadku jego powstania i zarządzanie takimi konfliktami, w sposób, który nie spowoduje naruszenia interesu Klienta.


Przez Konflikt interesów należy rozumieć w szczególności znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Banku, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku.

Informacja o skarbowych instrumentach finansowych oferowanych przez
 bank

Szczegółowe informacje dotyczące oferty Banku w zakresie instrumentów finansowych oraz ryzyk z nimi związanych określa dokument pt. „Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka".


 

Dokumenty do pobrania