Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies. Zamknij

Obligacje CEEurope II

UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM „OBLIGACJE CEEUROPE II”

„Obligacje CEEurope II” to Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (zwanym dalej Funduszem lub UFK), inwestującym środki w Fundusz „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej”, który może przynieść większy zysk niż tradycyjne depozyty terminowe. Należy pamiętać, ze produkt nie jest lokatą bankową. Inwestowanie w Fundusz wiąże się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym niż lokowanie środków w depozyty terminowe czy obligacje Skarbu Państwa.

 

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W OBLIGACJE CEEUROPE II?

 • Dywersyfikacja portfela obligacji korporacyjnych w ramach certyfikatów inwestycyjnych funduszy obligacji, w które inwestowane są środki z Funduszu
 • Wyższy potencjał zysku w porównaniu do tradycyjnych inwestycji w obligacje skarbowe 
 • Produkt zarządzany przez wysokiej klasy ekspertów ds. analizy rynku obligacji
 • Stosunkowo niska kwota minimalna, od której można rozpocząć inwestowanie
 • Możliwość wyznaczenia jednej lub kilku osób Uposażonych, które nie muszą być z Ubezpieczonym spokrewnione
 • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 • FORMA PRAWNA­: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Zycie S.A. (www.openlife.pl)
 • ROLA GETIN NOBLE BANK S.A.­: Agent Ubezpieczeniowy Towarzystwa Ubezpieczeń

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Charakter produktu:

Dobrowolny produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną:

 • część inwestycyjna umowy ubezpieczenia służy inwestowaniu Składki Jednorazowej pomniejszonej o Opłatę wstępną w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej”,
 • część ochronna umowy ubezpieczenia polega na objęciu Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci w okresie ubezpieczenia. Koszt ochrony ubezpieczeniowej jest pokrywany w ramach opłaty za ryzyko w wysokości 0,08 PLN  miesięcznie. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wynosi: 100 PLN oraz Wartość rachunku udziałów.

  

W JAKIE INSTRUMENTY FINANSOWE LOKOWANE SĄ TWOJE ŚRODKI?

 • Składka Jednorazowa pomniejszona o Opłatę wstępną lokowana jest w „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej”.
 • Środki UFK lokowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej lub w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne funduszy obligacji, o ile fundusze te większość swoich środków lokują w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Szczegóły dotyczące strategii inwestycyjnej znajdują się w Regulaminie Lokowania Środków Funduszu „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej”.
 • Aktualnie strategia „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej” jest realizowana poprzez lokowanie w przeważającej części środków Funduszu w certyfikaty inwestycyjne Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. 

Okres ubezpieczenia: 

Rozpoczyna się od Daty początku ubezpieczenia i kończy w Rocznice polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia. Obie daty wskazane są w Polisie.

Produkt skierowany jest do Klientów w wieku 18 - 70 lat, którzy akceptują umiarkowany profil ryzyka inwestycyjnego i związaną z tym możliwość poniesienia straty inwestycyjnej, zainteresowanych produktem ubezpieczeniowym ze składką jednorazową (minimalna wysokość Składki Jednorazowej to 5.000 zł) oraz zdecydowanych na zainwestowanie swoich środków na okres co najmniej 4 lat. 

Kwartalny kupon

 • Wysokość Kwartalnego kuponu obliczana jest jako procentowy wzrost Wartości udziału jednostkowego Funduszu na ostatni dzień roboczy w danym kwartale kalendarzowym w stosunku do ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego pomniejszony o współczynnik 0,1%. 
 • Wypłata nastąpi tylko wtedy, gdy tak obliczona wysokość Kwartalnego kuponu przyjmie wartość większą od zera.
 • Wypłata środków z tytułu Kwartalnego kuponu nie spowoduje wzrostu Wartości rachunku udziałów na koniec Okresu ubezpieczenia, ale pomniejszy Wartość rachunku udziałów Ubezpieczającego, ponieważ jest dokonywana poprzez umorzenie z rachunku odpowiedniej liczby Udziałów jednostkowych Funduszu z tego tytułu.

Wysokość Kwartalnego kuponu nie jest gwarantowana i jest zmienna w czasie, co oznacza, że jego wartość może wynieść 0 zł.

Świadczenie ubezpieczeniowe

Śmierć Ubezpieczonego

Osobom wskazanym przez Ubezpieczonego (Uposażonym lub Uprawnionym)  wypłacane jest Świadczenie ubezpieczeniowe w kwocie: 
Wartość rachunku udziałów + 100 PLN

Dożycie przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia

 

Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane Ubezpieczonemu stanowić będzie: Wartość rachunku udziałów

 

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane pobrać i odprowadzić 19% zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych. 
 • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Zwróć uwagę na Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

 

Opłaty

 • Opłata wstępna: 1,99% Składki Jednorazowej, pobierana jednorazowo przed przekazaniem środków do Funduszu.
 • Opłata za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia: Naliczana miesięcznie, w wysokości 0,40% w skali roku (0,033333% miesięcznie) od wartości Udziałów jednostkowych Funduszu (wartość zmienna), nie mniej niż 1,83 PLN miesięcznie (wartość stała), pobierana poprzez umorzenie Udziałów jednostkowych Funduszu z Rachunku udziałów.
 • Opłata za ryzyko: W wysokości 0,08 PLN w skali miesiąca, pobierana miesięcznie poprzez umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów.
 • Opłata dystrybucyjna: Opłata naliczana od wartości Udziałów jednostkowych Funduszu umorzonych z Rachunku udziałów, zgodnie z OWU, na skutek złożenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej:

o    dyspozycji częściowej wypłaty Wartości wykupu lub 

o    dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu lub 

o    oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub

o    oświadczenia o odstąpieniu lub wystąpieniu z Umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 OWU.

Naliczona opłata pobierana jest poprzez kwotowe pomniejszenie równowartości Udziałów jednostkowych Funduszu umorzonych z Rachunku udziałów.

Rok polisowy, w którym zakończyła się ochrona ubezpieczeniowa albo Towarzystwo otrzymało dyspozycję częściowej wypłaty Wartości wykupu 

WYSOKOŚĆ OPŁATY DYSTRYBUCYJNEJ

1.

1,89%

2.

1,41%

3.

0,94%

4.

0,47%

Od 5.

0,00%

 

Pobierane opłaty służą pokryciu kosztów Towarzystwa Ubezpieczeń.

Ponadto należy mieć na względzie:

 • Koszty towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub innych instytucji wspólnego inwestowania obciążające aktywa funduszy inwestycyjnych, w które lokowane są środki Funduszu: Wskazane są każdorazowo w statutach/prospektach funduszy inwestycyjnych i uwzględniane są w wycenie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, a w konsekwencji także w Wartości udziału jednostkowego Funduszu.

 

Ryzyka związane z ubezpieczeniem

Inwestowanie w Fundusz UFK jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość aktywów netto Funduszu może ulec zmniejszeniu, w związku z tym Wartość rachunku udziałów, a w ślad za nią kwota uzyskana w wyniku wypłaty Wartości wykupu może być dużo niższa niż wartość Składki Jednorazowej. W takim przypadku Ubezpieczający może ponieść stratę równą nawet całości zaalokowanej do Funduszu Składki Jednorazowej. 

Inwestycja w Fundusz wiąże się w szczególności z:

 • Ryzykiem kredytowym – ryzyko niewypłacalności podmiotów z którymi Towarzystwo zawiera umowy lub od których nabywa instrumenty finansowe.
 • Ryzykiem rynkowym – ryzyko zmiany wartości instrumentów finansowych wchodzących w skład Funduszu UFK.
 • Ryzykiem podatkowym – ryzyko zmiany obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni.
 • Ryzykiem ograniczonej płynności – ryzyko związane z realizacją trzy razy w danym miesiącu kalendarzowym dyspozycji lub oświadczeń skutkujących umorzeniem Udziałów jednostkowych.
 • Ryzykiem politycznym – ryzyko zmiany sytuacji politycznej na świecie.
 • Ryzykiem makroekonomicznym –ryzyko zmiany koniunktury gospodarczejw kraju oraz na świecie.
 • Ryzykiem utraty części Składki Jednorazowej – ryzyko związane z koniecznością uwzględnienia w wartości wypłaty z Umowy ubezpieczenia części kosztów, poniesionych przez Towarzystwo, a nierozliczonych do dnia rozwiązania Umowy ubezpieczenia, przed upływem 4 Lat polisowych

Produkt nie posiada ochrony kapitału na koniec Okresu ubezpieczenia. Wartość rachunku udziałów Ubezpieczającego może być znacząco niższa, niż wpłacona Składka Jednorazowa, co wynika ze wskazanych powyżej ryzyk.

 

JAK TO DZIAŁA?

Złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia

Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia z UFK przeprowadzana jest Ankieta dotycząca potrzeb klienta. Wypełnienie ankiety jest bardzo ważne, ponieważ na jej podstawie możliwe jest dopasowanie oferty do potrzeb Klienta

Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Klientowi przekazywany jest Dokument zawierający kluczowe informacje (aktualna wersja Dokumentu zawierającego kluczowe informacje jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń, z oznaczeniem daty początku i końca obowiązywania), a także Ogólne Warunki Ubezpieczenia, kod OWU: UB_OLIJ187 (zwanym dalej też jako OWU), Regulamin lokowania środków Funduszu „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej” (zwanym dalej też jako Regulamin) oraz Tabela Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia (Kod Tabeli: T/I/GN/OLIJ187/001). 

Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z otrzymaną dokumentacją ubezpieczeniową, aby mieć możliwość zapoznania się z cechami produktu, w tym także z ryzykami towarzyszącym inwestycji. Jeśli produkt spełnia oczekiwania Klienta, można przystąpić do złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Składka Jednorazowa powinna zostać zapłacona do 7. dnia roboczego po podpisaniu i złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia na rachunek bankowy wskazany we Wniosku.

Dostarczenie polisy

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia i datę jej zawarcia Polisą. Towarzystwo Ubezpieczeń wysyła Polisę pocztą na adres korespondencyjny Ubezpieczającego. 

Odstąpienie od umowy
Ubezpieczający ma możliwość odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia oraz 60 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego po raz pierwszy informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia.

Łatwy dostęp do informacji o Rachunku udziałów

Logując się na stronie internetowej www.openlife.pl, klient uzyskuje dostęp do swojego indywidualnego rachunku udziałów i może sprawdzić jego wartość. Instrukcja logowania dla użytkownika Serwisu internetowego znajduje się na stronie internetowej www.openlife.pl. Istnieje także możliwość złożenia wszelkich dyspozycji przez Klienta osobiście w oddziale Banku. 

 

PAMIĘTAJ, ŻE: 

Umowa ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Obligacje CEEurope II” nie jest lokatą bankową. Wpłacone środki nie będą objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku z inwestycji i zwrotu wpłaconej Składki Jednorazowej. W przypadku materializacji ryzyka inwestycyjnego Klient powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 

 Informacje podatkowe

W przypadku, gdy Towarzystwo w związku z wykonaniem któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych osób uprawnionych z Umowy ubezpieczenia, kwoty pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo na podstawie Umowy ubezpieczenia.

Opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestowaniem w ramach Umowy ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Obligacje CEEurope II”.

 

Poziom gwarancji i ograniczenia

Inwestycje w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani jakiekolwiek instytucje rządowe, a także nie są zobowiązaniem Banku ani żadnego z podmiotów powiązanych lub zależnych. Wierzytelności wynikające z umów ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Ustawa o UFG).

W przypadkach niewypłacalności Towarzystwa Ubezpieczeń  określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego odpowiednio w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania.

 

WAŻNE INFORMACJE

Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, rekomendacji zawarcia umowy ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółową informacją o ubezpieczeniu z elementem inwestycyjnym wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, które znajdują się w następującej dokumentacji ubezpieczeniowej:Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Obligacje CEEurope II"; Regulaminie lokowania środków Funduszu "UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej" oraz Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczeniadostępnymi w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz na stronie internetowej: www.openlife.pl

Przedstawione w niniejszym materiale warunki nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Nie stanowią oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego  ani określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiążą się z ryzykiem poniesienia straty, łącznie z utratą części lub całości kapitału, a także obowiązkiem uiszczenia opłat i podatku dochodowego.

Inwestowanie w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne wiążą się z ryzykiem, przedstawionym szczegółowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Obligacje CEEurope II" oraz Regulaminie lokowania środków Funduszu "UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej" dostępnym w placówkach, na stronie internetowej Banku oraz na stronie internetowej: www.openlife.pl. Ponadto mogą się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulegać zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją. Niezależnie od informacji przekazywanych przez Bank, Klient przed zawarciem umowy jest zobowiązany do dokonania oceny charakteru umowy i związanego z nią ryzyka, potencjalnych korzyści i strat, skutków zmiennych czynników rynkowych, konsekwencji prawnych, podatkowych i księgowych oraz możliwości podjęcia ryzyka. W przypadku wątpliwości Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, inwestycyjnego lub prawnego.

 

Wykaz dokumentów:

Broszura MIFID