Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies. Zamknij

Portfel Możliwości Prestiż

UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM „PORTFEL MOŻLIWOŚCI PRESTIŻ”

Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Portfel Możliwości Prestiż” to dobrowolny produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną, opracowany przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o charakterze ochronno - inwestycyjnym skierowana jest do klientów o stabilnej sytuacji finansowej i wiedzy w zakresie podstawowych cech charakterystycznych dla tego typu produktu. Produkt dedykowany jest dla klientów zdecydowanych na inwestowanie swoich środków przez okres minimum 4-5 lat w zależności od wybranych Funduszy UFK oraz oczekujących wyższego potencjału zysku w porównaniu z innymi metodami lokowania środków (takimi jak lokaty lub obligacje skarbowe), przy jednoczesnej akceptacji ryzyka straty zainwestowanych środków, w które inwestuje Fundusz UFK. Produkt umożliwia inwestycję w wybrane przez Ubezpieczającego Fundusze UFK pogrupowane według niskiego, umiarkowanego oraz wysokiego profilu ryzyka.

 

„Portfel Możliwości Prestiż” nie jest lokatą bankową. W przypadku materializacji ryzyka inwestycyjnego klient powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.  


INFORMACJE OGÓLNE


FORMA PRAWNA­: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (www.openlife.pl)

ROLA GETIN NOBLE BANK S.A.­: Agent Ubezpieczeniowy Towarzystwa Ubezpieczeń


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


Ubezpieczeniowy charakter produktu: • Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wynosi: 1 000 PLN oraz Wartość rachunku udziałów.
 • Możliwość wyznaczenia jednej lub kilku osób Uposażonych, które nie muszą być z Ubezpieczonym spokrewnione.
 • Uposażeni w przypadku śmierci Ubezpieczonego otrzymają Świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu.
 • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Inwestycyjny charakter Umowy ubezpieczenia: • Ubezpieczający ma do wyboru kilkadziesiąt Funduszy lokujących środki w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych o różnym poziomie ryzyka z krajowych i zagranicznych towarzystw funduszy inwestycyjnych.
 • Dostępność gotowych strategii inwestycyjnych – portfele modelowe
 • Składka jednorazowa jest alokowana do Funduszy, zgodnie z dyspozycją ubezpieczającego.
 • Możliwość przenoszenia zainwestowanych środków pomiędzy Funduszami bez ponoszenia kosztów i bez limitów.
 • Podatek od zysków kapitałowych pobierany dopiero w momencie zakończenia inwestycji, a nie przy konwersji pomiędzy Funduszami.

Produkt skierowany jest do Klientów w wieku 18 - 70 lat. Minimalna wysokość Składki jednorazowej to 20.000 zł


JAK TO DZIAŁA?


Złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia


Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia z UFK Klient zostanie poproszony o wypełnienie ankiety dotyczącej jego potrzeb. Wypełnienie ankiety jest bardzo ważne, ponieważ na jej podstawie możliwe jest dopasowanie oferty do potrzeb Klienta. 

Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Klientowi przekazywany jest Dokument zawierający kluczowe informacje (aktualna wersja Dokumentu zawierającego kluczowe informacje jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń, z oznaczeniem daty początku i końca obowiązywania), a także Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod OWU: UB_OLIJ177) wraz z załącznikami, czyli Regulaminem lokowania środków Funduszy wraz z jego załącznikami oraz Tabelą Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. 

Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z otrzymaną dokumentacją ubezpieczeniową, aby poznać cechy produktu, w tym także ryzyka towarzyszące inwestycji. Jeśli produkt spełnia oczekiwania Klienta,  można przystąpić do złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Niezbędnym krokiem na etapie składania Wniosku jest wybór Funduszy, w które ulokowana zostanie Składka jednorazowa oraz wskazanie Uposażonych. Składka Jednorazowa powinna zostać zapłacona do 7. dnia roboczego po podpisaniu i złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia na rachunek bankowy wskazany we Wniosku.


Dostarczenie polisy


Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia i datę jej zawarcia Polisą. Towarzystwo Ubezpieczeń wysyła Polisę pocztą na adres korespondencyjny Ubezpieczającego.


Odstąpienie od umowy


Klient ma możliwość odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia oraz 60 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego po raz pierwszy informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia.


Łatwy dostęp do informacji o Rachunku udziałów


Logując się na stronie internetowej www.openlife.pl za pomocą otrzymanego identyfikatora i hasła, Klient uzyskuje dostęp do swojego indywidualnego rachunku udziałów i może sprawdzić jego wartość oraz m.in. złożyć dyspozycje przeniesienia środków pomiędzy dostępnymi Funduszami UFK. Istnieje także możliwość złożenia wszelkich dyspozycji przez Klienta osobiście w oddziale Banku.


Czas trwania umowy


Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, wyznaczony przez datę jej zawarcia i Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia (wskazaną w Polisie datę odpowiadającą Rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia). Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o odstąpieniu, wystąpieniu, wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub dyspozycji finansowej całkowitej wypłaty Wartości wykupu.


 WAŻNE INFORMACJE

 


Świadczenie ubezpieczeniowe


1.    Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia stanowi Wartość rachunku udziałów i wypłacane jest Ubezpieczonemu.


2.    Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej stanowi Wartość rachunku udziałów oraz kwotę 1 000 PLN i wypłacane jest Uposażonemu wskazanemu przez Ubezpieczonego, a w razie braku Uposażonego- osobie uprawnionej zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.


3.    Świadczenie częściowej wypłaty Wartości wykupu stanowi równowartość co najmniej 96% odpowiedniej liczby Udziałów jednostkowych umorzonych z Funduszy zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego. Częściowa wypłata Wartości wykupu skutkuje umorzeniem części Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów oraz wypłatą odpowiedniej części Wartości wykupu Ubezpieczającemu albo Osobie uprawnionej do otrzymania Wartości wykupu, w przypadku gdy Ubezpieczający przeniósł prawo z Umowy ubezpieczenia do otrzymania Wartości wykupu na inny podmiot.


4.    Świadczenie całkowitej wypłaty Wartości wykupu stanowi co najmniej 96% Wartości rachunku udziałów. Całkowita wypłata Wartości wykupu skutkuje umorzeniem wszystkich Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów oraz wypłatą całkowitej Wartości wykupu Ubezpieczającemu albo Osobie uprawnionej do otrzymania Wartości wykupu, w przypadku gdy Ubezpieczający przeniósł prawo z Umowy ubezpieczenia do otrzymania Wartości wykupu na inny podmiot.


Zwróć uwagę na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w §16.


Poziom gwarancji i ograniczenia

Inwestycje w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie są gwarantowane: przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiekolwiek instytucje rządowe, a także nie są zobowiązaniem Banku ani żadnego z podmiotów powiązanych lub zależnych.  Wierzytelności wynikające z umów ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Ustawa o UFG).

W przypadkach niewypłacalności Towarzystwa Ubezpieczeń  określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego odpowiednio w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania.

 

Ryzyka związane z ubezpieczeniem


Inwestowanie w Fundusze UFK jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość aktywów netto Funduszy może ulec zmniejszeniu, w związku z tym Wartość rachunku udziałów, a w ślad za nią kwota uzyskana w wyniku wypłaty Wartości wykupu może być dużo niższa niż wartość Składki Jednorazowej. W takim przypadku Ubezpieczający może ponieść stratę równą nawet całości zaalokowanej do Funduszu Składki Jednorazowej.

 

Najważniejsze czynniki ryzyka inwestycyjnego to:

 • Ryzyko rynkowe: Ryzyko zmiany wartości instrumentów finansowych wchodzących w skład aktywów Funduszu UFK.
 • Ryzyko kredytoweRyzyko niewypłacalności podmiotów, z którymi Towarzystwo zawiera umowy lub od których nabywa instrumenty finansowe.
 • Ryzyko podatkowe: Ryzyko zmiany obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni.
 • Ryzyko ograniczonej płynności: Ryzyko ograniczenia wykonywanych dyspozycji w związku z likwidacją Funduszy inwestycyjnych lub zawieszenia przez Fundusz inwestycyjny nabywania lub umarzania Udziałów jednostkowych.
 • Ryzyko polityczne: Ryzyko zmiany sytuacji politycznej na świecie.
 • Ryzyko makroekonomiczne: Ryzyko zmiany koniunktury gospodarczej w kraju oraz na świecie.
 • Ryzyko utraty części Składki Jednorazowej: Ryzyko związane z koniecznością uwzględnienia w wartości wypłaty z Umowy ubezpieczenia kosztów poniesionych przez Towarzystwo, a nierozliczonych do dnia rozwiązania Umowy ubezpieczenia, przed upływem 4 Lat polisowych.

Wynik inwestycji


Dotychczasowe wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, dostępne są na stronie internetowej www.openlife.pl. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.


Informacje podatkowe


W przypadku, gdy Towarzystwo w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych osób uprawnionych z Umowy ubezpieczenia, kwoty pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo na podstawie Umowy ubezpieczenia.

Opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestowaniem w ramach Umowy ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie  z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Portfel Możliwości Prestiż”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane pobrać i odprowadzić 19% zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych. 

Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Podatek nie jest pobierany przy przenoszeniu środków pomiędzy dostępnymi w ramach Umowy ubezpieczenia Funduszami UFK.


Opłaty • Opłata wstępna: Brak.
 • Opłata za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia: Wynosi 1,40% w skali roku (0,1166% miesięcznie) od wartości Udziałów jednostkowych Funduszy i jest pobierana miesięcznie za poprzedni miesiąc kalendarzowy poprzez umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów.
 • Opłata za ryzyko: W wysokości 0,85 PLN w skali miesiąca, pobierana jest miesięcznie poprzez umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów.

Ponadto należy mieć na względzie:

 • Wartość wykupu: Stanowi odpowiedni, wskazany w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia % Wartości rachunku udziałów. Wartość wykupu jest niższa niż 100% Wartości rachunku udziałów przez pierwsze 4 Lata polisowe.
 • Koszty towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub innych instytucji wspólnego inwestowania obciążające aktywa Funduszy inwestycyjnych, w które lokowane są środki Funduszy: Wskazane są każdorazowo w statutach/prospektach Funduszy inwestycyjnych i uwzględniane w wycenie jednostki uczestnictwa Funduszu inwestycyjnego, a w konsekwencji także w Wartości udziału jednostkowego Funduszu.

Pobierane opłaty służą pokryciu kosztów Towarzystwa Ubezpieczeń.


Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, rekomendacji zawarcia umowy ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółową informacją o ubezpieczeniu z elementem inwestycyjnym wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, które znajdują się w następującej dokumentacji ubezpieczeniowej: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Portfel Możliwości Prestiż"; Regulaminie lokowania środków Funduszy oraz Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia dostępnymi w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz na stronie internetowej: www.openlife.pl. 

Przedstawione w niniejszym materiale warunki nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Nie stanowią oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia. 

Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiążą się z ryzykiem poniesienia straty, łącznie z utratą części lub całości kapitału, a także obowiązkiem uiszczenia opłat i podatku dochodowego.

Inwestowanie w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne wiążą się z ryzykiem, przedstawionym szczegółowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Portfel Możliwości Prestiż" oraz Regulaminie lokowania środków Funduszy wraz z jego załącznikami  dostępnym w placówkach, na stronie internetowej Banku oraz na stronie internetowej: www.openlife.pl. Ponadto mogą się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulegać zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją. Niezależnie od informacji przekazywanych przez Bank, Klient przed zawarciem umowy jest zobowiązany do dokonania oceny charakteru umowy i związanego z nią ryzyka, potencjalnych korzyści i strat, skutków zmiennych czynników rynkowych, konsekwencji prawnych, podatkowych i księgowych oraz możliwości podjęcia ryzyka. W przypadku wątpliwości Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, inwestycyjnego lub prawnego.