Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies. Zamknij

Zastrzeżenia prawne

Ogólne warunki serwisu

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.NOBLEBANK.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej www.noblebank.pl" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z Witryny Internetowej o nazwie " www.noblebank.pl ", w ramach którego Getin Noble Bank SA zamieszcza informacje z zakresu tematyki finansowej oraz oferty produktów finansowych. 

II. DEFINICJE 

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej www.noblebank.pl " sformułowania oznaczają:

Bank – Getin Noble Bank;

Getin Noble Bank – Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.390.143.319,00 złotych (wpłacony w całości), będącą twórcą oraz właścicielem praw do Witryny Internetowej, uprawnioną do dysponowania Zasobami Witryny Internetowej;

Ogólne Warunki – niniejsze ogólne warunki korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej www.noblebank.pl;

Serwis Informacyjny – Zasoby Witryny Internetowej, do których każdy z Użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji i/lub logowania;

Użytkownik indywidualny – osobę fizyczną korzystającą z Zasobów Witryny Internetowej w zakresie przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach, w celach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

Witryna Internetowa – serwis internetowy Noble Bank, dostępny pod adresem www.noblebank.pl, poświęcony tematyce finansowej i bankowej;

Używane na stronie określenia "Getin" i "Noble" dotyczą oznaczenia działalności prowadzonej przez Getin Noble Bank S.A., zróżnicowanej ze względu na adresatów oferty banku.

Zasoby Witryny Internetowej – udostępniane w ramach Witryny Internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty, bankowość internetową oraz wnioski o zakup produktu oferowanego przez Bank. Na Zasoby Witryny Internetowej składa się w szczególności Serwis Informacyjny. 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW WITRYNY INTERNETOWEJ 

 1. Dostęp do części Zasobów Witryny Internetowej określanej jako Serwis Informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Witrynie Internetowej, przeprowadzenia procedury logowania do Witryny Internetowej czy podania przez Użytkownika indywidualnego danych osobowych.
 2. Getin Noble Bank zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Witryny Internetowej:
 • MS Internet Explorer od 8.0,
 • Mozilla Firefox od 10.0.

Systemy informatyczne Użytkowników indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript. 

IV. ZOBOWIĄZANIA GETIN NOBLE BANKU 

Getin Noble Bank zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do treści prezentowanych w Serwisie Informacyjnym przez czas nieokreślony. 

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO 

 1. Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do korzystania z Witryny Internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik indywidualny jest uprawniony do korzystania z Zasobów Witryny Internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Witryny Internetowej, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika indywidualnego działalności komercyjnej. 
 3. Użytkownik Witryny Internetowej przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

 1. Getin Noble Bank oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Witryny Internetowej, są zbierane i redagowane z należytą starannością, której dochowanie służy osiągnięciu przez informacje objęte Zasobami Witryny Internetowej prawdziwości, dokładności oraz merytorycznej poprawności. Z wyjątkiem sytuacji gdy wynika to wprost z treści informacji zamieszczonych przez Bank w Witrynie Internetowej, przedstawione w niej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 2. Użytkownik indywidualny ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Witrynie Internetowej tekstów.
 3. Getin Noble Bank nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika indywidualnego w wyniku skorzystania z Witryny Internetowej, jeżeli do zaistnienia szkody doszło z przyczyn, za które Użytkownik indywidualny ponosi odpowiedzialność. 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH WITRYNY INTERNETOWEJ 

 1. Korzystanie przez Użytkownika indywidualnego z Serwisu Informacyjnego nie wiąże się z przetwarzaniem przez Bank jego danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika indywidualnego ma miejsce w przypadku, gdy chce on skorzystać z tych części Zasobów Witryny Internetowej, które są dostępne po zarejestrowaniu i/lub przeprowadzeniu procedury logowania. 
 3. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika indywidualnego w związku z korzystaniem przez niego z Witryny Internetowej i jej zasobów, dane osobowe Użytkownika indywidualnego są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie w celach marketingowych przez jednostki powiązane z Getin Noble Bankiem lub należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz jednostki współpracujące z Getin Noble Bankiem przy zawarciu umowy z Użytkownikiem indywidualnym wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika indywidualnego zgody na przetwarzanie w takim celu przez takie podmioty i jej nieodwołania. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez Użytkownika indywidualnego w Witrynie Internetowej.
 5. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika indywidualnego w związku z korzystaniem przez niego z Witryny Internetowej i jej zasobów, administratorem danych osobowych Użytkownika indywidualnego jest Getin Noble Bank Dane te są wówczas przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostają przekazane, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe Użytkownika indywidualnego mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Użytkownika indywidualnego przy zawieraniu umowy z Bankiem. Podanie przez Użytkownika indywidualnego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.
 6. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Bank informuje, że każdy Użytkownik indywidualny, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
  1. wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (na adres kontakt@noblebank.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika indywidualnego występującego z żądaniem oraz jego numeru PESEL albo adresu. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Witryny Internetowej. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika indywidualnego oraz numer PESEL lub adres, wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem.

  2. uzyskać na piśmie w terminie 30 dni, w powszechnie zrozumiałej formie, treść tych danych oraz następujących informacji:

   • datę pierwszego wprowadzenia danych tego Użytkownika indywidualnego,

   • źródło pochodzenia danych Użytkownika indywidualnego,

   • w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom,

   • kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom.

 7. Użytkownik indywidualny, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym w Witrynie Internetowej, może wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). W przypadku, gdy Użytkownik indywidualny wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jest realizowane poprzez wysłanie przez Użytkownika indywidualnego do administratora danych (kontakt@noblebank.pl) pocztą elektroniczną stosownego oświadczenia o odwołaniu zgody wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika indywidualnego oraz jego numeru PESEL albo adresu. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki są udostępnione nieodpłatnie Użytkownikom indywidualnym Witryny Internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem internetu.
 2. Getin Noble Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 
 • zmiany stanu prawnego mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków,
 • zmiany systemu informatycznego Banku mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków, 
 • zmiany w ofercie Banku dostępnej za pośrednictwem Witryny Internetowej polegające na:

  • wprowadzeniu nowych produktów i usług,
  • rozszerzeniu, ulepszeniu lub ograniczeniu funkcjonalności istniejących usług lub produktów,
  • rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny Internetowej,
 • zmiany organizacyjne po stronie Banku mające wpływ na formę i zakres produktów usług oferowanych za pośrednictwem Witryny Internetowej albo mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków. 
 1. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Ogólnych Warunków w Witrynie Internetowej. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej treści Ogólnych Warunków w Witrynie Internetowej. 
 2. Wszelkie prawa do całej zawartości Witryny Internetowej są zastrzeżone. Użytkownik indywidualny ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron Witryny Internetowej lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Getin Noble Banku. Żadna część Witryny Internetowej nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne, ani w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Getin Noble Banku.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Witryny Internetowej można kierować na adres siedziby Getin Noble Banku oraz na adres e-mailowy kontakt@noblebank.pl.
 4. Reklamacje dotyczące Witryny Internetowej należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres reklamacje@noblebank.pl).